Samen naar verbinding!

Actieprogramma

Eind 2023 is er een actieprogramma opgesteld in afstemming met 33 organisaties uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp.  In dit actieprogramma staan acties beschreven op hoofdlijnen die we de komende drie jaar zullen nemen om eenzaamheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp te voorkomen en verminderen. Dit actieprogramma is uitgewerkt in een uitvoeringsplan, hierin staat beschreven welke activiteiten en projecten er gedurende de komende 3 jaar zullen worden uitgevoerd.

Doel

Het doel van het actieprogramma is om eenzaamheid onder inwoners van Pijnacker-Nootdorp te voorkomen of te verminderen. Dit is vertaald in de volgende subdoelstellingen:

 • In 2030 voelen minder inwoners van Pijnacker-Nootdorp zich eenzaam ten opzichte van bovengenoemde cijfers.
 • Inwoners die zich eenzaam voelen weten de weg te vinden naar activiteiten en hulp als zij dit wensen. De deelnemersaantallen van activiteiten gericht op ontmoeting en het voorkomen of verminderen van eenzaamheid zijn gestegen.
 • Professionals en vrijwilligers in het sociaal en (para-)medisch domein zijn bekend met de signalen van eenzaamheid en weten daarnaar te handelen en/of door te verwijzen.

Dit alles doen we vanuit de uitgangspunten Samen, Positief, Duurzaam en Integraal.

Cijfers over eenzaamheid binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Ook in de gemeente Pijnacker-Nootdorp wonen mensen die eenzaam zijn. Hieronder hebben we cijfers verzameld uit verschillende onderzoeken. De laatste bullit betreft cijfers uit de regio Haaglanden. De overige cijfers gaan over de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

 • 44% van de 18 plussers uit Pijnacker-Nootdorp voelt zich (matig) eenzaam
 • 26% is emotioneel eenzaam (emotionele band met iemand missen) en 23% is sociaal eenzaam
 • 9% van de 18 plussers uit Pijnacker-Nootdorp voelt zich ernstig tot zeer ernstig eenzaam
 • Als we inzoomen op buurtniveau dan voelen gemiddeld meer mensen in de wijk Pijnacker-Noord (50%) en in de wijk Keijzershof Eilanden (53%) zich eenzaam.
 • Er is weinig verschil tussen het aantal volwassenen dat zich eenzaam voelt (43%) en het aantal ouderen dat zich eenzaam voelt (47%)
 • Alleenstaanden, mensen met een lager inkomen, mensen met een lager opleidingsniveau en mensen met een migratieachtergrond voelen zich vaker eenzaam
 • 12% jongeren van de jongeren uit het leerjaar 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs heeft zich in het afgelopen jaar eenzaam tot zeer eenzaam gevoeld, 26% van deze doelgroep heeft zich het afgelopen jaar wel eens eenzaam gevoeld.
 • Bijna twee derde van alle jongvolwassenen (16-25 jaar) voelt zich eenzaam en ruim een kwart voelt zich sterk eenzaam.

 Uit (1) factsheet eenzaamheid Pijnacker-Nootdorp 2020, (2) RIVM 2020, (3) Corona gezondheidsmonitor jeugd 2021, (4) Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

Aanleiding

In 2021 en 2022 hebben de partners binnen het sociaal domein op initiatief van de gemeente Pijnacker-Nootdorp zich in een tweetal bijeenkomsten uitgesproken en aangegeven eenzaamheid te willen voorkomen en terug te willen dringen. Tijdens de bijeenkomsten is besloten om een lokaal kennisnetwerk op te zetten en kennis te delen, casuïstiek te bespreken en de lijnen kort te houden bij signalering. Op basis hiervan is er een netwerk rondom eenzaamheid opgezet en aan een reeds bestaand netwerk (Wijken die werken) gekoppeld dat 6x per jaar bij elkaar komt. In 2023 heeft de gemeente het initiatief om eenzaamheid te voorkomen en terug te dringen actief overgedragen aan het voorliggende veld. SBJ SamenSterk trekt hierbij de kar. Gezamenlijk is vervolgens een visie op eenzaamheid geformuleerd.

Wilt u het Actieprogramma lezen? Klik dan hier.

Wilt u meer informatie, of zich aansluiten bij de coalitie? Mail dan naar ksnoeij@sbjsamensterk.nl